Công chức được nâng lương trước hạn trong trường hợp nào?. (Ảnh minh họa)

Khi nào công chức được nâng lương trước hạn?

Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định, công chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã được xét nâng một bậc lương trước thời hạn trong 2 trường hợp:

– Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

– Do đã có thông báo nghỉ hưu.

Trong đó, nếu lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ, công chức có thể được nâng một bậc lương trước hạn tối đa là 12 tháng khi:

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, trong chức danh

– Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: Đủ 60 tháng với chức danh chuyên gia cao cấp; Đủ 36 tháng với ngạch, chức danh yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên; Đủ 24 tháng với ngạch, chức danh yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ

– Trong suốt thời gian giữ bậc lương, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

– Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn, công chức vẫn còn thiếu từ dưới 12 tháng để được xét nâng lương thường xuyên

Riêng với người đã có thông báo nghỉ hưu sẽ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng nếu đáp ứng điều kiện:

– Đã có thông báo nghỉ hưu

– Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên

– Trong suốt thời gian giữ bậc lương, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Như vậy, chỉ có 2 trường hợp nêu trên, công chức mới được nâng lương trước hạn và mỗi trường hợp lại có yêu cầu cùng điều kiện khác nhau.

Từ 1/7, khi nào lập thành tích xuất sắc được nâng lương trước hạn?

Để được nâng lương trước hạn trong trường hợp do lập thành tích xuất sắc, công chức phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư 08 và Điều 11 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực, việc đánh giá công chức bị sửa đổi. Theo đó, không còn mức đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên”.

Như vậy, sắp tới điều kiện để nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ có thể sẽ được sửa đổi hoặc thay thế để phù hợp với các quy định liên quan.

Ngoài ra, việc nâng lương trước hạn là một “ưu đãi” dành cho đối tượng công chức đáp ứng điều kiện nêu trên. Do đó, pháp luật cũng hạn chế số lượng công chức được xem xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.

Điều 3 Thông tư 08 nêu rõ, tỷ lệ công chức được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức nêu tại danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thực tế, không hiếm trường hợp có cùng điều kiện được hưởng không đủ tỷ lệ để xem xét nâng lương. Điều 13 Quyết định 51 quy định sẽ xét trước người có thành tích cao hơn, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự:

– Công chức có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của những năm trước

– Công chức là nữ

– Công chức có thâm niên công tác lâu năm

– Công chức chưa được nâng lương trước hạn lần nào.

Theo Người đưa tin