VIDEO: Bánh trung thu tăng giá, có hộp gần 5 triệu đồng

VIDEO : Bánh trung thu tăng giá, có hộp gần 5 triệu đồng


Thực hiện: Huế Xuân – Ngọc Lý