UBND TP. HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu cơ quan liên quan và doanh nghiệp đầu mối thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương tại Công văn số 6959/BCT-TTTN ngày 4/11/2022. 
 Theo đó  UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn cần chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ một cách hợp lý. Ngược lại, các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh cũng cần chia sẻ với những khó khăn của thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu trong thời gian qua.
UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn, yêu cầu các doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…