UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 2449/KH-UBND về cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Dự án
Năm 2022, TP.HCM quyết nâng điểm ở chỉ tiêu thủ tục hành chính công  -Ảnh: Đức Thanh 


Theo UBND TP.HCM năm 2021, Thành phố nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt điểm PAPI thấp nhất, tổng điểm 8 chỉ số nội dung của Thành phố năm 2021 là 40,677 (năm 2020 là 41,99). Thành phố có 6/8 chỉ số giảm điểm và có 2/8 chỉ số tăng điểm so với năm 2020. Vì vậy, Thành phố cần tập trung cải thiện các chỉ số nội dung đạt thấp và nâng điểm các chỉ số nội dung còn lại. 

Trong kế hoạch được đề ra, TP.HCM phấn đấu cải thiện điểm tại 8 chỉ số nội dung năm 2022 cao hơn so với năm 2021 và điểm đạt trên 6,00 điểm.

Để cải thiện chỉ số PAPI, UBND TP.HCM đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành có trách nhiệm triển khai từng nội dung để nâng cao chỉ số PAPI.

Đặc biệt, đối với nội dung công khai, minh bạch, UBND TP.HCM yêu cầu các dự thảo về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch đô thị liên quan đến phường, xã thị trấn đều phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của người dân địa phương. Ngoài ra, thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất hiện thời theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cải thiện 8 chỉ số PAPI năm 2022 của TP.HCM
– Chỉ tiêu nội dung 1 “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”: phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (4,06 điểm);
– Chỉ tiêu nội dung 2 “Công khai, minh bạch”: phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2021 (4,99 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 3 “Trách nhiệm giải trình với người dân”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (4,32 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 4 “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: phấn đấu đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2021 (6,33 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 5 “Thủ tục hành chính công”: phấn đấu đạt trên 7,50 điểm so với điểm năm 2021 (6,90 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 6 “Cung ứng dịch vụ công”: phấn đấu đạt trên 8,00 điểm so với điểm năm 2021 (7,75 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 7 “Quản trị môi trường”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (2,89 điểm)
– Chỉ tiêu nội dung 8 “Quản trị điện tử”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (3,43 điểm)