Trụ sở Bộ GTVT tại 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Trụ sở Bộ GTVT tại 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Theo đó, Bộ GTVT – cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật sẽ có cơ cấu tổ chức được tinh gọn đáng kể.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2022 (thời điểm Nghị định số 56/2022/NĐ-CP có hiệu lực), Bộ GTVT sẽ có 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm 8 vụ tham mưu (Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế, Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ); Thanh tra; Văn phòng; 8 cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng) và 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ (Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải).

Như vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ không còn hiện diện kể từ ngày 1/10/2022 sau gần 12 năm tồn tại.

Trong số 8 cục thuộc Bộ GTVT có 3 cục là Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường bộ Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Theo Nghị định số 56, Vụ Quản lý doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ GTVT hoàn thành việc tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Y tế GTVT tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ GTVT hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng các cơ sở y tế thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý và Trung tâm Y tế – Môi trường lao động GTVT được thành lập theo quy định tại Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.

Các Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải và Cảng vụ Đường thủy nội địa tiếp tục được áp dụng cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.