Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, địa phương được giao quản lý.

Tuy nhiên, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi kèm Mẫu số 02, ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ được Sở Giao thông vận tải xác nhận và Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (đối với các tài sản hạ tầng đường bộ hiện đang quản lý nhưng chưa nhập dữ liệu vào phần mềm) nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để duyệt dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vì vậy, Sở Tài chính đã thực hiện lệnh từ chối, trả lại cho đơn vị (đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm).

Sở Tài chính đề nghị Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tại Điều 26, Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/20198 để thực hiện, báo cáo về cơ quan này trước ngày 16/1/2023.

“Sau thời gian này, nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào không có văn bản báo cáo hoặc chậm báo cáo, làm ảnh hưởng đến thời gian báo cáo của UBND tỉnh với Bộ Tài chính thì sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”, Sở Tài chính cho hay.