UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022, Tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời ban hành 13 văn bản đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Bình, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa đảm bảo tiến độ đề ra và đang thấp hơn mức bình quân chung của toàn quốc.

Vì vậy, ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục có công văn yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân là trách nhiệm đầu tiên và trực tiếp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án. Khẩn trương thực hiện ngay thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước các cấp nhằm giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2022; chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo tỉnh trong trường hợp mất vốn hoặc bị Trung ương thu hồi…

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công.
Tỉnh Quảng Bình yêu cầu quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý), UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình sở chuyên ngành thẩm định; chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của sở chuyên ngành để hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án trước ngày 20/12/2022, gửi Quyết định phê duyệt dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu bố trí kế hoạch vốn năm 2023.

Các đơn vị chậm triển khai, hoàn thiện thủ tục theo đúng thời gian quy định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND tỉnh và không được xem xét, bố trí vốn trong kế hoạch năm 2023.

Tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các sở thẩm định chuyên ngành khẩn trương thẩm định hồ sơ dự án, nhất là hồ sơ dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn cuối năm 2022 và sẵn sàng điều kiện để giải ngân sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023; rà soát, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật…

Đối với các địa phương, tỉnh Quảng Bình yêu cầu, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng chuyên môn rà soát, có văn bản đốc thúc đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, thời gian còn lại của năm 2022 rất ít, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của toàn tỉnh.