Các văn bản được công bố gồm Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn; và các quyết định về công tác cán bộ của Ban.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian thực hiện thí điểm 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020. Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vân Đồn, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Vân Đồn theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý KKT Vân Đồn; ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Ông Cao Tường Huy (cầm quyết định bên trái) và ông Lê Hữu Phúc (cầm quyết định bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.
Ông Cao Tường Huy (cầm quyết định bên trái) và ông Lê Hữu Phúc (cầm quyết định bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký tin tưởng ông Cao Tường Huy và ông Lê Hữu Phúc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình, cùng tập thể Ban Quản lý KKT Vân Đồn tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT Vân Đồn, ông Ký nhận mạnh: đội ngũ nhân sự phải có tâm huyết, phẩm chất, tư duy đổi mới, để tạo văn hoá cam kết – thực thi – hành động, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, tập trung thu hút đầu tư vào Vân Đồn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cao Tường Huy khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm hết sức lớn lao để xây dựng Vân Đồn trở thành nơi đáng sống, đáng đến, là mô hình trong tương lai như Chính phủ đã kỳ vọng. Chúng tôi sẽ triển khai những nhiệm vụ trên cơ sở những nền tảng hiện nay Vân Đồn đang có, vào cuộc một cách nhanh nhất, toàn diện nhất, nhanh chóng kiện toàn bộ máy”.