Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, theo đó, sẽ thanh tra các tòa án nhân dân cấp cao, một số tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh được thanh tra.

Số lượng bao gồm 03 đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; 02 đơn vị thuộc Tòa cấp cao tại Đà Nẵng và 04 đơn vị thuộc Tòa cấp cao tại TP. HCM. Đối tượng thanh tra cụ thể sẽ được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quý.

Thanh tra công vụ, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý công sản sẽ được Toàn án nhân dân tối cao thanh tra tại một số đơn vị trực thuộc trong năm 2023.

Các nội dung được thanh tra sẽ tập trung vào các vấn đề như:

Thanh tra công vụ trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chỉ thị của Chánh án trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân; tổ chức thực hiện quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp tại Tòa án nhân dân.

Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng, đánh giá, kết luận trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện.

Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp dân;

Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án nhân dân; việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.