Điều chỉnh là cần thiết, nhưng cách tính thì chưa thực sự hợp lý, chưa đáp ứng được yêu cầu “góp phần nâng cao đời sống” như giải thích của Bộ Tài chính… là nhận xét của một số doanh nhân xung quanh đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.