Hơn 560 ha tôm – lúa ở Cà Mau đạt chuẩn quốc tế

Chứng nhận ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và bảo đảm tốt các quy định về lao động.

Việc đạt chứng nhận trên sẽ giúp nâng cao giá trị con tôm Cà Mau và mang lại thu nhập bền vững cho nông dân do tiếp cận được các thị trường khó tính trên thế giới. Những sản phẩm trong vùng đạt chứng nhận được bao tiêu đầu ra với giá cao hơn từ 1.000 – 3.000 đồng/kg so với các khu vực khác.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 40.000 ha lúa – tôm đạt một trong các chứng nhận quốc tế về ASC Group cũng như một số chứng nhận về hữu cơ khác.


V.Du