UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số: 3876/QĐ-UBND, 3879/QĐ-UBND, 3880/QĐ-UBND về thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại các huyện Chương Mỹ, Mê Linh và Thanh Trì. 

Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 năm (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025).

Trong thời gian thí điểm trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại các huyện Chương Mỹ, Mê Linh và Thanh Trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội không thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn 3 huyện này. (Ảnh minh họa: Minh Thắng).

Theo Quyết định số 3876/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chương Mỹ thuộc UBND huyện Chương Mỹ trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chương Mỹ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Chương Mỹ thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội và Trạm Khuyến nông huyện Chương Mỹ thuộc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội).

Theo Quyết định số 3879/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh thuộc UBND huyện Mê Linh trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mê Linh thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mê Linh thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội và Trạm Khuyến nông huyện Mê Linh thuộc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội).

Theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Trì thuộc UBND huyện Thanh Trì trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thanh Trì thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thanh Trì thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội và Trạm Khuyến nông huyện Thanh Trì thuộc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội).

Các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 3 huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Thanh Trì có 16 nhiệm vụ, quyền hạn như: Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng và dịch bệnh động vật trên địa bàn theo hợp đồng của cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương (trừ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và hóa chất vệ sinh tiêu độc); hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời, báo cáo UBND cấp huyện và các chi cục chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo từng lĩnh vực quản lý…

Các Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế huyện thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện giao về xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển dài hạn, 5 năm, hằng năm và từng giai đoạn, từng vụ về công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật và khuyến nông tại địa phương theo quy định của pháp luật…

Đặc biệt, trong các Quyết định nêu rõ, thời gian thí điểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội không thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn 3 huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Thanh Trì.