.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền Thủ tướng ký báo cáo.

Số trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước đã tăng, trong đó cá nhân vi phạm tăng đến 128,3%, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin trong báo cáo của Chính phủ vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo cập nhật kết quả xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/3/2023).

Theo đó, tổng số tổ chức bị đề nghị xử lý 1.444, trong đó, đã xử lý theo kết luận 1.295 tổ chức, chiếm 89,68%; đang xử lý 127 tổ chức, chiếm 8,80%; chưa xử lý 22 tổ chức, chiếm 1,52%.

Về hình thức, kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm 765 tổ chức, trong đó địa phương 748 tổ chức, trung ương 17 tổ chức; khiển trách 13 tổ chức, cảnh cáo 8 tổ chức.

Báo cáo nêu rõ, kết luận của kiểm toán và thanh tra đối với các tổ chức được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm nghiêm khắc tập thể đã làm sai nguyên tắc, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Số tổ chức đang xử lý là các tổ chức đến nay chưa nộp đủ số tiền phải nộp theo kết luận của đoàn kiểm toán và thanh tra hoặc đang chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý, chưa có kết luận điều tra. Theo báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thì phần lớn các tổ chức này sẽ nộp đủ số tiền phải nộp theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán và thanh tra trong đầu năm 2023.

Vẫn theo báo cáo, tổng số cá nhân bị để nghị xử lý 2.735, trong đó đã xử lý 2.519 người, chiếm 92,1%; đang xử lý 200 người, chiếm 7,31%; chưa xử lý 16 người, chiếm 0,59%.

Chính phủ khẳng định, việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước đã được thực hiện theo kết luận kiểm toán, thanh tra.

Đáng chú ý là số trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước đã tăng so với niên độ 2019, cụ thể: tập thể từ 640 tổ chức niên độ 2019 lên 1.444 tổ chức niên độ 2020 (tăng 125,63%); cá nhân từ 1.198 niên độ 2019 lên 2.735 cá nhân niên độ 2020 (tăng 128,3%).

Chính phủ báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387.906 tỷ đồng, trong đó số thu ngân sách nhà nước theo dự toán là 1.591.411 tỷ đồng, thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 643.406 tỷ đồng, thu từ kết dư năm 2020 là 140.410 tỷ đồng và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước là 12.679 tỷ đồng;

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.491 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách nhà nước theo dự toán là 1.708.088 tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2022 là 776.403 tỷ đồng;

Bội chi ngân sách nhà nước 214.105 tỷ đồng, bao gồm: bội chi ngân sách Trung ương là 211.702 tỷ đồng, bội chi  ngân sách địa phương là 2.403 tỷ đồng.