.
Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng – Nhà Quốc hội trong hai ngày 7 và 8/9/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng – Nhà Quốc hội trong hai ngày 7 và 8/9/2022.

Theo kế hoạch, các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách cũng có thể đăng ký tham dự hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan (theo chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và đề nghị của các cơ quan phụ trách nội dung) cũng sẽ được mời dự hội nghị.

Ngày 7/9 các dự án luật được cho ý kiến gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi). Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Ngày 8/9 các vị đại biểu sẽ thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trong các nội dung trên, chỉ có Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) là được cho ý kiến lần đầu, còn lại đều đã được Quốc hội thảo luận từ kỳ họp thứ ba, sẽ thông qua tại kỳ họp thứ tư.

Sau kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Kết luận về các dự thảo nói trên cũng đã được ban hành, là cơ sở tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật. Một số dự án luật khó, còn nhiều ý kiến khác nhau còn được tham vấn ý kiến chuyên gia để hoàn thiện.

Tổ chức hội nghị đại biểu chuyên trách trước mỗi kỳ họp Quốc hội để cho ý kiến về một số dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau là hoạt động đã được duy trì từ nhiệm kỳ trước của Quốc hội.