Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2022.

Theo Nghị định này, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 28 đơn vị:

1- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. 

2- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. 

3- Vụ Tài chính, tiền tệ. 

4- Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ. 

5- Vụ Kinh tế nông nghiệp. 

6- Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị. 

7- Vụ Quản lý các khu kinh tế. 

8- Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư. 

9- Vụ Kinh tế đối ngoại. 

10- Vụ Lao động, văn hóa, xã hội. 

11- Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường. 

12- Vụ Quản lý quy hoạch. 

13- Vụ Quốc phòng, an ninh. 

14- Vụ Pháp chế.

15- Vụ Tổ chức cán bộ.

16- Văn phòng Bộ.

17- Thanh tra Bộ.

18- Cục Quản lý đấu thầu.

19- Cục Phát triển doanh nghiệp.

20- Cục Đầu tư nước ngoài.

21- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

22- Cục Kinh tế hợp tác.

23- Tổng cục Thống kê.

24- Viện Chiến lược phát triển.

25- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

26- Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

27- Báo Đầu tư. 

28- Học viện Chính sách và Phát triển. 

Các tổ chức quy định từ (1) đến (23) nêu trên là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (24) đến (28) nêu trên là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có 03 phòng, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ có 04 phòng, Vụ Kinh tế đối ngoại có 05 phòng. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc bộ, trừ Tổng cục Thống kê.

Về điều khoản chuyển tiếp, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch, Tạp chí Kinh tế và Dự báo tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sáp nhập theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.