Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay, Kỳ họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những cơ chế, chính sách cụ thể, làm cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 12 Dự án đầu tư công trên các lĩnh vực...
Trong những nội dung quan trọng trình HĐND tỉnh Bình Định xem xét, phê duyệt như: Chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 50 ha đất rừng để khai thác đất, đá phục vụ dự án; đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công trên các lĩnh vực… (Ảnh minh họa)

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp, về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công trên các lĩnh vực…

Cũng tại Kỳ họp chuyên đề này, UBND tỉnh Bình Định tóm tắt tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích hơn 50ha (trong đó có 6,5ha đã quy hoạch rừng phòng hộ), còn lại hầu hết quy hoạch rừng sản xuất để khai thác đất, cát, đá… nhằm phục vụ 8 dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong đó, nhiều nhất là việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại 4 xã gồm: Bình Tường, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Nghi với tổng diện tích hơn 18ha đã quy hoạch rừng sản xuất, để xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn).

Kỳ họp cũng xem xét về Nghị quyết về cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025; 

Nghị quyết về Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết về Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025…

Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 và đến năm 2025 (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết khác có ý nghĩa quan trọng cho việc triển khai thực hiện 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.