Các thành viên của Ủy ban Đề cử cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên AB Electrolux năm 2024 đã được bổ nhiệm.

STOCKHOLM, ngày 14 tháng 9 năm 2023 — Theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên, Ủy ban Đề cử của AB Electrolux sẽ bao gồm sáu thành viên. Ủy ban Đề cử sẽ bao gồm các thành viên được lựa chọn bởi mỗi trong bốn cổ đông lớn nhất về quyền biểu quyết muốn tham gia vào ủy ban, cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị AB Electrolux và một thành viên Hội đồng khác.

Các thành viên của Ủy ban Đề cử đã được bổ nhiệm dựa trên cơ cấu sở hữu vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Johan Forssell, Investor AB, là Chủ tịch ủy ban. Các thành viên khác là Marianne Nilsson, Swedbank Robur Funds, Carina Silberg, Alecta, và Anders Hansson, AMF Tjänstepension och Fonder. Ủy ban cũng sẽ bao gồm Staffan BohmanFredrik Persson, Chủ tịch và Giám đốc, tương ứng, của AB Electrolux.

Ủy ban Đề cử sẽ chuẩn bị các đề xuất cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 liên quan đến Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông Thường niên, các thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm toán viên, Phí Kiểm toán viên và, trong phạm vi cần thiết, đề xuất sửa đổi hướng dẫn hiện tại cho Ủy ban Đề cử.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại Stockholm, Thụy Điển.

Cổ đông muốn gửi đề xuất cho Ủy ban Đề cử nên gửi email đến nominationcommittee@electrolux.com

LIÊN HỆ:

Để biết thêm thông tin:

Sophie Arnius, Quan hệ Nhà đầu tư, +46 70 590 80 72

Đường dây nóng Báo chí Tập đoàn Electrolux, +46 8 657 65 07

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/1853/3834627/2293387.pdf

Thông cáo báo chí Ủy ban Đề cử 2024