Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 1.

Niềm tin chiến thắng. Ảnh: TRẦN MINH TRÍ

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 2.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 3.

Bình yên phố cổ Bao Vinh. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THAO

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 4.

Quyết liệt. Ảnh: NGUYỄN TRUNG THÀNH

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 5.

Chiếc thuyền trên biển Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THAO

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Cờ Tổ quốc bên mình - Ảnh 6.

Vội vã. Ảnh: LÊ ĐỨC HÙNG